၂၀၁၆ခုနွစ္ေႏြဦးပြဲေတာ္ႀကိဳဆိုပြဲ


 • ေရႊအဆင္းနွင့္ျပည့္စံုေသာေမ်ာက္သည္မဂၤလာရွိသည့္ကံၾကမၼာကိုေဖာ္ၾကဴး ၾကိဳဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ အရိေမတၲရ ဘုရားရွင္၏ မ်က္နွာေတာ္သည္ အၿပံဳးျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳသည့္ ေရာင္ျခည္မ်ား ကြန္႔ၿမဴးေနသည္။ ၾကယ္မ်ားျဖင့္လင္းလက္ေနသည့္ေကာင္းကင္တြင္မဂၤလာရွိေသာသေကၤတမ်ား ေပၚထြက္ေနသည္…ေကာင္းကင္မွ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ မ်ား လူျပည္သို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္… 

  ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ႏြဦးပြဲေတာ္ ၾကိဳဆိုပြဲ

  ေရႊအဆင္းနွင့္ျပည့္စံုေသာေမ်ာက္သည္ မဂၤလာရွိသည့္ကံၾကမၼာကိုေဖာ္ၾကဴး ၾကိဳဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
  ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ အရိေမတၲရ ဘုရားရွင္၏ မ်က္နွာေတာ္သည္ အၿပံဳးျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳသည့္ ေရာင္ၿခည္မ်ား ကြန္႔ျမဴးေနသည္။

  ၾကယ္မ်ားျဖင့္ လင္းလက္ေနသည့္ ေကာင္းကင္တြင္ မဂၤလာရွိေသာ သေကၤတမ်ား ေပၚထြက္ေနသည္။
  ေကာင္းကင္မွ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ား လူျပည္သို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

  ဤအခ်ိန္အခါသမယသည္နွစ္ေဟာင္းကိုနႈတ္ဆက္ကာမဂၤလာရွိေသာနွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္အေန ျဖင့္ တရုတ္နွစ္သစ္ကူးမဂၤလာအခ်ိန္ကိုလွိဳက္လွိဳက္လွဲလွဲၾကိဳဆိုလိုပါသည္။

  ေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္းရွိ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူတို႔သည္လူသားတို႔၏အဆံုးမရွိေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္နွင့္ သူေတာ္ေကာင္း တရားတို႕ကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးနိုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာျခင္းကို လမ္းျပေပးနိုင္ရန္ၾကီးျမတ္သည့္စြန္႔လႊတ္မႈ၊အားထုတ္မႈတို႔ျဖင့္ထံုမႊမ္းေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျမတ္ဗုဒၶနွင့္ဘုရားအေလာင္းေတာ္တို႔သည္သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာအေရွ႔တိုင္းတြင္ပဒုမၼာၾကာသဏၭာန္ပုလႅင္ေပၚတြင္ က်က္သေရမဂၤလာျပည့္စုံသည့္ ေရာင္ျခည္ေတာ္တို႔ျဖင့္ကိန္းဝပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

  နွစ္သစ္ကိုၾကိဳဆိုနႈတ္ဆက္ရင္းျမတ္ဗုဒၶ၏ ေနာက္လိုက္သာဝကမ်ားသည္ တရားအားထုတ္က်င့္ၾကံမႈနည္းစနစ္မ်ား ျပန္႔ပြားလာေစရန္နွင့္ စိတ္ကိုေလ့က်င့္ေပးသည့္ျပဳစုပိ်ဳးေထာင္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကိုတိုးပြားလာေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။ ဝိမလကာတီ(နိဒီသာ) သုတၱာန္နွင့္ေဘသဇၨဂု႐ုဗုဒၶက်မ္းတို႔၏အဆီအနွစ္ကိုသိျမင္နားလည္ေအာင္ ဖတ္မွတ္ ေလ့လာရမည္။ အတိုင္းအတာမရွိ ေသာဥာဏ္အသိကိုရရွိႏိုင္ရန္ျမတ္ဗုဒၶဓမၼတရားေတာ္တို႔၏အနက္အဓိပၸယ္ကို သိျမင္နိုင္ရန္ ၾကိဳစားရမည္။

  ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ဓမၼတရားေတာ္တို႔ကို အျမင့္ဆံုးေသာ အေလးထားမႈ၊ ေက်းဇူးျပဳမႈတို႔နွင့္ အတူ သိျမင္နားလည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘဝသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိမိ ကိုယ္ကို သမာဓိအားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ရတနာကို တန္ဖိုးထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳၿပီး နွစ္တစ္ေသာင္းတိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားရမည္ ျဖစ္သည္။

  မွန္ကန္သည့္ က်င့္ၾကံျခင္းကသာလွ်င္ ဥာဏ္အျမင္ပြင့္လင္းမႈကို ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

  ဓမၼေတးသံမ်ားကသာ မိမိတုိ႔အား နားလည္သေဘာေပါက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

  ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲျခင္းကသာလွ်င္ ၿပီးၿပည့္စံုမႈကို ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

  နွစ္သစ္မဂၤလာအား ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအျဖာျဖာ ျပည့္ဝေစရန္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

  လာမည့္ နွစ္သစ္မွာ အသစ္ေသာေအာင္ျမင္မႈတို႔ျဖင့္ျပည့္ဝပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းအပ္  ပါသည္။
  ဂ်င္ေဗာဓိ

  ၂၀၁၆ ခုနွစ္ေႏြဦးပြဲေတာ္