ေဗာဓိ နည္းနာဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မိတ္ဆက္


ေဗာဓိ နည္းနာဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မိတ္ဆက္ဆိုတာ

မဟာဉာဏ္အလင္း (ဂ်ီအိုင္) တရားအားထုတ္မႈသည္ ၁၈ႏွစ္္ကာလပတ္လံုး ဉာဏ္အလင္းေဆာင္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ခဲ့ရာမွတဆင့္ ေဗာဓိတရားစခန္း တည္ေထာင္ခဲ့သူ ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိ ခ်မွတ္ျပဳစုခဲ့ေသာ ရတနာ တစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလ၏ အလုပ္မ်ားသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေစလ်က္ ေလ့လာရန္ လြယ္ကူၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ သိသာထင္ရွားလွပါသည္။ .

မဟာဉာဏ္အလင္း တရားအားထုတ္မႈ ပြားမ်ားက်င့္သံုးျခင္းသည္ အၾကင္သူ၏ ခုခံစြမ္းရည္ကို တိုးတက္အား ေကာင္းေစလ်က္ စြမ္းအင္လ်င္ျမန္စြာျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး တက္ႂကြလန္းဆန္းမႈ ရရွိေစသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ က်န္းမာေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ ထို႔အတူ တရားအားထုတ္ျခင္း သည္ စိတ္ႏွင့္ ခႏၶာကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစသည့္အျပင္ စိတ္ဆင္းရဲမႈ အာ႐ံုအားလံုးကို ေအးၿငိမ္းေစၿပီး စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစပါသည္။ ၎သည္ က်င့္ႀကံအားထုတ္သူကို ဆင္ျခင္ေတြးေတာမႈမ်ား သြတ္သြင္း ပ်ဳိးေထာင္ေပးၿပီး နိယာမ သေဘာသဘာဝကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ လမ္းညႊန္လ်က္ စိတ္ဝိညာဥ္ကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးပါသည္။ ခႏၶာအတြင္းမွ အျဖစ္အပ်က္သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ဉာဏ္အလင္း ရွာေဖြႏိုင္ေစၿပီး စိတ္ကို ၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္။.

 

ေဘသဇၨဂု႐ုဗုဒၶ၏ မဟာဉာဏ္အလင္း တရားပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္း

ေဘသဇၨဂု႐ုဗုဒၶ၏ မဟာဉာဏ္အလင္း တရားအားထုတ္ျခင္းသည္ ဉာဏ္ပါရမီရွင္ တရားျပဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိ ကိုယ္တိုင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခ်က္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ပါသည္။ ဤက်င့္ႀကံနည္းလမ္းသည္ ေဘသဇၨ ဂု႐ုဗုဒၶ၏ မဟာက႐ုဏာေတာ္ ထက္သန္မႈႏွင့္ စြမ္းအားတို႔ျဖင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္ေစသည့္ အထူး နည္းနိႆယ တစ္ခုျဖစ္သည္။ က်င့္ႀကံပြားမ်ားၾကသူမ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကံအေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈ ခံစား ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ဉာဏ္ျဖင့္ သိရွိ႐ႈမွတ္ေနသည့္ ခႏၶာႏွင့္ စိတ္တို႔မွတဆင့္ အသက္ရွည္စြာေနထိုင္ၾကရမည့္ အျပင္ ၎တို႔၏သံသရာခရီးကို အေကာင္းဆံုးဖန္တီးႏိုင္ကာ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ကူညီႏိုင္ၿပီး ဉာဏ္ အလင္း ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ .

 

ဝမ္းလ်ားေမွာက္ရွိခိုးျခင္း

ေမွာက္လ်က္ဝပ္စင္းျခင္းသည္ ညင္သာေသာ အ႐ိုးဗစ္ေလ့က်င့္ခန္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အျပင္႐ုပ္ပိုင္းတြင္ ႂကြက္သားမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးပါသည္၊ အတြင္းပိုင္းအားျဖင့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးစြမ္းအင္စုပ္ယူစီးဆင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါသည္၊ ေသြးလည္ပတ္မႈ အားေကာင္းေစပါသည္၊ ခုခံရည္ တိုးတက္ေစပါသည္၊ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာမွ်င္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ားမွ ခုခံအား ကလာပ္စည္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးပါသည္။ ေမွာက္လ်က္ဝပ္စင္း ျခင္းသည္ အဝလြန္ကဲမႈကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ လူအမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုကဲ့သို႔ ဘဝက်န္းမာေရးအတြက္ ဝွက္ဖဲတစ္ခ်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ၾကည္ညိဳႏွစ္လိုသည့္ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ ဝမ္းလ်ားေမွာက္ရွိခိုးျခင္းသည္ ဗုဒၶဘုရားမ်ားႏွင့္ ေဗာဓိသတၱယနေခၚ ဘုရားေလာင္းတို႔၏ မဟာက႐ုဏာေတာ္ ထက္သန္မႈႏွင့္ စြမ္းအားတို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈရရွိေစသည့္အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ ဉာဏ္ပညာတိုးတက္ျခင္း၊ စိတ္ႏွင့္ ခႏၶာသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းတည္ၿငိမ္သည့္ က႐ုဏာစိတ္ကို ရရွိေစပါသည္။.

 

စြမ္းအင္ဘဂြါ 

စြမ္းအင္ဘဂြါ သည္ ဉာဏ္ပါရမီရွင္ တရားျပဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိ၏ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ထားသည့္ ႏွစ္ကာလမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အထူးက်င့္ႀကံသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္း လမ္းသည္ စႀကၤာဝဠာ စြမ္းအင္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ တံု႔လွယ္မႈရွိေစၿပီး လန္းဆန္းတက္ႂကြမႈ ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစလ်က္ အလင္းႏွင့္ အေမွာင္စြမ္းအင္ကို မွ်တေစသည့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ ေစရန္ ထိန္းသိမ္း ေပးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ .

စြမ္းအင္ဘဂြါ သည္ အထူးသျဖင့္ အေအးဒါဏ္ မခံႏိုင္သည့္ ခႏၶာကိုယ္ရွိသူမ်ားအတြက္ — စုစုေပါင္း လကၡဏာသြင္ျပင္ကို တိုးတက္ေစေရး ခ်ည္းကပ္နည္းသစ္ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္ဉာဏ္၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ ေကြးဆန္႔မႈႏွင့္ ေနာက္ထပ္ မ်ားစြာတို႔ကို တိုးတက္ေစသည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။.

 

အနႏၱသစၥာ တရားက်င့္ႀကံပြားမ်ားျခင္း : ဘသဇၨဂု႐ုဗုဒၶ၏ စိတ္ႏွလံုးေတာ္ ဂါထာ မႏၱာ

喋雅他 嗡 貝堪則 貝堪則 瑪哈 貝堪則 喇雜 薩目嘎喋 梭哈

Tayata Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Radza Samudgate Soha

တာယာတာ ဥံဳ ဘကၠႏၨီ ဘကၠႏၨီ မဟာ ဘကၠႏၨီ ရာဓဇ သမၼဳဂါတီ ဆို

တရားျပဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိ သင္ျပထားသည့္အတိုင္း အသံထြက္၍ ႏွလံုးသြင္း ရြတ္ဆိုျခင္းသည္ အတိုင္း မသိေသာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ရရွိေစပါသည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္းသည္ ေဘသဇၨ ဂု႐ုဗုဒၶႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရရန္ႏွင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသန္႔စင္ေစရန္ အျမန္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ မဂၤလာရွိမႈ၊ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။.

 

ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းမႈ ပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္း

ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းမႈ ပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္းသည္ မဟာဉာဏ္အလင္း တရား အားထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဒြန္တြဲ အားထုတ္ မႈျဖစ္ၿပီး က်င့္ႀကံအားထုတ္သူမ်ားကို ပြားမ်ားအားထုတ္မႈ၏ သုခခ်မ္းသာတြင္ လ်င္ျမန္စြာ စီးေမ်ာခြင့္ျပဳေပးပါ သည္။ ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိ၏ လမ္းညႊန္ေစာင္မမႈျဖင့္ ျပည့္လွ်ံ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ အေတြးမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ကင္းရွင္းေစေသာ ၾကည္လင္သန္႔စင္သည့္ အေျခအေနသို႔ သဘာဝအေလ်ာက္ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဒုကၡ ေဝဒနာ ခံစားေနရသူမ်ားသည္ အာ႐ံုတည္ၿငိမ္မႈ ရရွိႏိုင္ၿပီး နိဗၺာန္ႏွင့္ ပထဝီကမာၻေျမႀကီး တို႔ႏွင့္ အတူရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ဤနည္းလမ္းသည္ ဒုကၡဆင္းရဲမႈမ်ားကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ၿပီး ေရာဂါ အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကင္းေဝးေစကာ ကိုယ္ခႏၶာကို စြမ္းအားတိုးတက္ေစသည့္အျပင္ ဒါသစိတ္မ်ားကို ခ်ဳိးႏွိမ္ ေစႏိုင္ပါသည္။ ဤအရာသည္ ဉာဏ္အလင္း ႐ႈမွတ္မႈအေျခအေနတြင္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈႏွင့္ ေမြ႔ေလ်ာ္မႈအား ေကာင္းေစရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္စြမ္းအင္မ်ား ပြင့္ထြက္လာေစရန္ႏွင့္ အနႏၱ ဉာဏ္ပညာ ထြန္းလင္းေစေရးအတြက္ လမ္းတစ္သြယ္ျဖစ္ပါသည္။ .