ေနေရာင္ျခည္ေတာ္ေအာက္တြင္ ဆုေတာင္းျခင္း


 • အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ စကားေျပာဆိုရန္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈကို ဘယ္လို ေက်ာ္ျဖတ္မလဲ 

  ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ ေလ့လာသင္ယူေနၾကသည့္ လူမ်ားစြာတို႔သည္ ဓမၼ သင္ၾကားရန္ ဆက္လုပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ ကနဦးပိုင္းတြင္ ၎တို႔သည္ စတိတ္စင္ျမင့္ စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ သူတို႔က ကြ်ႏ္ုပ္ကို ေမးၾကပါသည္ :  “ဆရာေတာ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္က လူေရွ႕သူေရွ႕ စကားေျပာရမွာ တကယ္ေၾကာက္တယ္ ဘုရာ့။ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမွ မည္သို႔ ေက်ာ္လႊားရမည္ဆိုသည့္အေရး မိန္႔ၾကားေပးပါဘုရား။ နည္းတစ္မ်ဳိး၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္တြင္ ဆရာတစ္ဦးသည္ ၎အေနျဖင့္ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ဘာသာရပ္မ်ားကဲ့သို႔ ျပဳမူသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။ .

  လာေရာက္သူ ပရိသတ္မ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ မိသားစုျဖစ္သည္ 

  ၎၏စိတ္ကူးအႀကံဉာဏ္သည္ ၎ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္မႈသာလွ်င္ တင္ထားပါသည္။ “ဒါက ဆရာေတာ္ ထင္သလို မဟုတ္ဘူးဘုရာ့” ဟု ၎က အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါမဟုတ္ဘူး။ လာေရာက္သူ ပ႐ိ သတ္မ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ မိသားစုျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အေဖ၊ အေမ၊ အေဒၚ၊ ဦးေလး၊ အစ္ကိုႏွင့္ အစ္မမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔ နာမက်န္းျဖစ္ နာက်င္ေနၾကရပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အတြက္ မကူ ညီႏိုင္တာလဲ။ ?

  ေဝေနယ် သတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ဗုဒၶျဖစ္သည္ 

  “ကြ်ႏ္ုပ္၏ ကိုယ္၊ ဝစီႏွင့္ စိတ္တို႔ကို ဗုဒၶဘုရားထံသို႔ ရည္စူးရန္။” ယခုအခါ သင့္ကို ေျပာခြင့္ျပဳပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္၊ ဝစီႏွင့္ စိတ္တို႔ကို ဗုဒၶဘုရားထံသို႔ ရည္စူးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးေသာ ေဝေနယ် သတၱဝါမ်ား သည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ဗုဒၶဘုရားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု သေဘာေပါက္ထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ကိုယ္၊ ဝစီႏွင့္ စိတ္တို႔ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ရင္းႏွီးမႈ မွ်ေဝသူအားလံုးသို႔ ရည္စူးေဖာ္ျပလိုပါသည္။ .

  ကမာၻေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေစရန္ ဆုေတာင္းပါသည္ 

  မနက္ခင္းတိုင္းတြင္ အေရွ႕အရပ္မွ ေနမင္းႀကီး ထြက္ေပၚလာမႈကိုျမင္ေတြ႔ရသည့္အတြက္ ကမာၻေျမေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေစရန္ ဆုေတာင္းပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ဤေနရာတြင္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ေရးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းမဟုတ္ပါ၊ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ႏွလံုးအိမ္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အမွန္စင္စစ္ ဆုေတာင္းပါသည္။ ေနမင္းေရာင္ဝါ က်ေရာက္သည့္ အရပ္တိုင္း ဘဝ ၿငိမ္းခ်မ္းလွပမည္ဟု ဆုေတာင္းပါသည္။ နာက်င္မႈမရွိ၊ ဆာေလာင္ ငတ္မြတ္မႈမရွိ၊ စစ္ပြဲမရွိ၊ လွည့္စားမႈမရွိပါ။ .

  တည္ရွိေနသည့္ အရာခပ္သိမ္း အေကာင္းဆံုးရွိေစရန္ ဆုေတာင္းပါသည္ 

  ေနေရာင္ျခည္ အလင္းသည္ အားလံုး၏ ဘဝအေပၚျဖန္႔က်ၿပီး ၎တို႔အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ယူေဆာင္လာပါေစ သား။ အနာေရာဂါမ်ား ကင္းေဝးၾကပါေစ၊ လူသားမ်ား အၿပံဳးပန္းေဝႏိုင္ပါေစ။ နာက်င္မႈ ကင္းေဝးၾကပါေစ၊ လူသားမ်ား အဆင္ေျပေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိႏိုင္ပါေစ။ ၎တို႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ကင္းေဝးၾကမည္ျဖစ္သည္။ နံနက္ခင္း တိုင္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ က်င့္ႀကံသည့္အတိုင္း၊ ေနမင္းအား ကြ်ႏ္ုပ္ ႀကိဳဆိုသည့္အတိုင္း တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာ ေနသည့္အခါ ဤေမတၱာ က႐ုဏာေတာ္ ဆုေတာင္းသည္ ေနေရာင္ဝါႏွင့္အတူ ကြ်ႏ္ုပ္ႏွလံုးသားသည္းပြတ္မွ ေပၚထြက္လာပါသည္။ ကမာၻေျမတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဆုေတာင္းအျပင္ေတာင္တန္းမ်ား၊ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ သစ္ပင္ႏွင့္ မက္၊ အပင္မ်ားႏွင့္ ပိုမႊားမ်ား  စေသာ အရာခပ္သိမ္းတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး ဆုေတာင္းပါသည္။ .

  ပင့္ကူမွ်င္ ကြန္ယက္ေမႊးမ်ားကဲ့သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ : သင့္ဘဝ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းကို ရဲစြမ္းသတၱိတို႔ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ပါ။ .

  ကြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤမွန္ကန္သည့္ က႐ုဏာစိတ္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွလံုးႏွင့္ ဝိညာဥ္၊ ဤကမာၻတြင္းမွ အရာ ခပ္သိမ္း တို႔ႏွင့္အတူ ေပါင္းစပ္ပါသည္။  ဤအရာကို မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူသည္ က႐ုဏာ ေမတၱာျဖစ္ပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ တစ္ဦးစီတိုင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေတာင္းဆုမ်ားျပဳေပးပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ ဗုဒၶဓမၼ ေလ့လာသင္ၾကားေနသူ၊ ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ တရားပြားမ်ား က်င့္ႀကံေလ့လာ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနသူမ်ား တစ္ဦးစီတိုင္းအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားကို ပင့္ကူမွ်င္ ကြန္ယက္ ေမႊးကဲ့သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနရန္ ဆုေတာင္းပါသည္။
  ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ပင့္ကူမွ်င္ကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ေရး ခ်န္နယ္လိုင္း ဖြင့္ထားပါသည္၊ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ဝမ္းေျမာက္မႈ၊ စြမ္းအင္ ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ဆုေတာင္းမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ေစရန္၊ ဤစြမ္းအင္အားလံုးကို လက္ခံရရွိႏိုင္ေစရန္၊ သင့္ဘဝ ေန႔ရက္တိုင္းကို ရဲစြမ္းသတၱိရွိမႈျဖင့္ အားလံုး ရင္ဆိုင္သြားႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ .