ပိုက္ကြန္ယက္မွ ထိုးေဖာက္႐ုန္းထြက္လိုက္ပါ


 • ေစာင္မမႈႏွင့္ မတၱာအတြက္ မစ္ရွင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

  ကိုယ္တိုင္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္သူတစ္ဦးသည္ ခ်ီးေျမႇာက္ေပးသူ မည္သူမွ်မရွိလင့္ကစား ၎တို႔၏ အေကာင္းဆံုးကို အၿမဲတမ္း လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ကို ေမြးဖြားကတည္းက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ 20 ကာလအတြက္ အျခားသူမ်ား ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ဤေမတၱာတရား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ တာဝန္ရွိခဲ့သည္ဟု ခံစားရပါသည္။ ဤေမတၱာတရား၏ တန္ဖိုးကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အထံုတစ္ခု မွ်ေဝသူ တစ္ေယာက္စီတိုင္းအတြက္ေပးအပ္ရန္ ဤအခ်က္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္ ဘဝ၏ မစ္ရွင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြႏ္ုပ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ .

  အျမင့္သစ္မ်ားဆီသို႔ ပ်ံတက္လိုက္ပါ 

  ဒုတိယအေနျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ျပသာနာ အခက္အခဲမ်ားကို မေၾကာက္ရြံ႕ပါ။ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ရွိသည့္အခါတိုင္း ၎တို႔အေပၚ ထပ္ခါထပ္ခါ ေတြးေတာဆင္ျခင္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ေရွ႕မွ အဟန္႔အတား အားလံုးကသာလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္ကို အဆင့္ျမင့္ေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေစႏိုင္ပါသည္။ အေႏွာင့္အယွက္ တစ္ခုကို ေတြ႕ႀကံဳေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရၿပီး ဤသို႔ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ပိုမို ခိုင္မာလာပါသည္။ .

  နာက်င္မႈသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးၿပီး သင္တို႔ကို ႀကီးထြားေစပါသည္ 

  ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ေခြးငယ္ေလးတစ္ေကာင္ျဖစ္ၿပီး ခံုတန္းရွည္ကဲ့သို႔ က်ာက္ေဆာင္ (သို႔) ရကာတာႀကီး တစ္ခုႏွင့္ တြ႔ႀကံဳလွ်င္ ဘာလုပ္မလဲ။ အေပၚက ခုန္သြားပါ။ အဟန္႔အတားသည္ ပိုမိုႀကီးမားမ်ားျပားသည့္အခါ ဘာလုပ္မလဲ။ အခက္အခဲကို လြယ္ကူစြာ ရွင္းလင္းႏိုင္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ကိုယ္ ကြ်ႏ္ုပ္အစြမ္းျမႇင့္ရန္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အားတင္းလုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ၎လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ပာဆိုျခင္းထက္ ပိုမိုလြယ္ကူပါသည္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ သည္ နာက်င္မႈရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ နာက်င္မႈသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္ကို ႀကီးထြား ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ႏွစ္သက္လာပါသည္။ .

  ဒုကၡေဝဒနာမ်ားကို သုခေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာမႈအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းပါ 

  အေႏွာင့္အယွက္ျပဳေနသည့္ လူ (သို႔) အရာဝတၱဳမ်ားျဖစ္ေစ စိန္ေခၚမႈအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသုခသည္ ကြ်ႏ္ုပ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေနာက္လိုက္သူအားလံုးကို ကူညီေပးသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို မေၾကာက္ရြံ႕ပါႏွင့္။ အရာခပ္သိမ္းကို ရႊင္ျပႏွလံုးျဖင့္ လက္ခံၿပီး ျပသာနာမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပါ။ ဤအရာသည္ အမွန္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ .

  မွန္ကန္သည့္ လမ္းကို ေရြးပါ 

  ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္ေဆြမ်ဳိးတစ္ဦးအျဖစ္ ခံစားရသူ ေနာက္လိုက္တက္ေရာက္လာသူအားလံုးအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေနာက္ဆံုး အသိေပးခ်က္သည္ ေအာက္ပါတို႔အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ .

  ယခု နားလည္သေဘာေပါက္သလား။ ဤအရာသည္ သြားရမည့္လမ္းကို ေရြးရသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္၊ အမွန္တရား ကို သေဘာေပါက္ၿပီးသည့္အခါ မွန္ကန္သည့္လမ္းကို ေရြးပါ။ လမ္းေဟာင္းေနာက္သို႔ မလိုက္ပါႏွင့္။ လမ္းေဟာင္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္း၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္၊ မည္းေမွာင္ၿပီး အတြင္း၌ ပိတ္ေနပါသည္။ ဤလမ္း သည္ သဏၭာန္တူႏိုင္ေသာ္လည္း သင့္ကို ေနာက္ထပ္အမွားမ်ားဆီသို႔ ဦးေဆာင္ေစပါမည္။ .

  ပိုေကာင္းသည့္ လမ္းေနာက္သို႔ ရဲဝံ့စြာလိုက္ပါ 

  ယေန႔ သင္သည္ ေတာက္ပမႈအရွိဆံုး အံ့ဖြယ္ လမ္းမကို ေတြ႔ရွိလိုက္ၿပီဟုနားလည္သေဘာေပါက္လိုက္ပါ။ ၎သည္ သဏၭာန္မတူႏိုင္ေသာ္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ေတာက္ပသည့္ လမ္းသစ္ကို ရဲဝံ့စြာ လိုက္ ေလွ်ာက္ပါ။ ၎လမ္းကို ျဖတ္ေလွ်ာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသည့္အခါ လမ္းအတိုင္းသာ လိုက္သြားပါ။ ဤအရာကို ျပဳလုပ္မွသာလွ်င္ သင့္ကို ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္ပါသည္။ .

  ကိုယ္တိုင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိး လမ္း 

  ကိုယ္တိုင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးလမ္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္သည့္ အရာဝတၱဳမ်ားသည္ သာမန္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးအတြက္ ညစ္ပတ္သည္၊ နိမ့္က်သည္သို႔မဟုတ္ မျဖစ္စေလာက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤထင္ျမင္ ခ်က္သည္ အေရးမႀကီးပါ။
  နိမ့္က်မႈ (သို႔) မျဖစ္စေလာက္ ထင္ျမင္ခံစားမႈသည္ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခံစားခ်က္မွ ဆင္းသက္လာပါ သည္။ ေနအိမ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေနစဥ္ ျမင့္ျမတ္ ဂုဏ္ရွိမႈကို ခံစားလိုက္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ လူတိုင္းကို ဝန္ေဆာင္ ေပးပါသည္၊ ဤအခ်က္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္ က်န္းမာသည္ဟု ေပၚလြင္ေစပါသည္၊ ၎က မေကာင္ေပဘူးလား! ေရခ်ဳိးခန္း သန္႔ရွင္းေနစဥ္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစရန္ အခြင့္အလမ္း အက်ဳိးတရားကို ရယူလိုက္ၾကပါစို႔။ .

  ဤအရာသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ရွိႏိုင္သည့္ အေနအထား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားသည္ ျဖစ္ေစ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ လြတ္လပ္ၿပီး ေအးခ်မ္းမည္ျဖစ္သည္။.

  သာမန္ သဘာဝအေနအထားအက်ဆံုး ဘဝ မဟုတ္ေပဘူးလား။ ?

  ဤအရာသည္ ႏွလံုးသား၏ ရဲရင့္မႈျဖစ္သည္။ ကာယဗလ၊ ေခါင္းစြပ္၊ လက္နက္မ်ား မပါရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ခြန္အား ေကာင္း ပါရွိပါသည္။ ႀကီးျမတ္သည့္ႏွလံုးသား၊ ႀကံ့ခိုင္သည့္ႏွလံုးသားသည္ ႏွလံုးလွသည့္အရာႏွင့္ ကာကြယ္ ေရး အလႊာမ်ားအားလံုးကို ဖယ္ရွားေပးျပီး ကမာၻေလာကၾကီးကို ရင္ဆိုင္ေပးပါသည္။ ဤအရာ သည္ က႐ုဏာ၊ မတၱာ-ၾကင္နာမႈ၊ အစြမ္းထက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စိတ္စြမ္းအင္ျမင္ကြင္းျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ သဘာဝအေနအထားအက်ဆံုး ဘဝျဖစ္ပါသည္။.