တရားေဟာ္


ကမာၻေျမႀကီး၏ ဓာတ္ဖိုႏွင့္ ဓာတ္မတို႔ကို ၾကည့္႐ႈပါ  အစဥ္အားျဖင့္ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ အဖိုႏွင့္အမ ဟူ၍ ႏွစ္ဖက္ရွိသည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ မည္သည့္ အေျခအေနအတြက္မဆို ပင္ဆင္ထားႏိုင္ရန္ ကမာၻေျမႀကီး၏ ဓာတ္ဖိုႏွင့္ ဓာတ္မအေၾကာင္းတို႔ကို ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျခားနား…
ေစာင္မမႈႏွင့္ မတၱာအတြက္ မစ္ရွင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္  ကိုယ္တိုင္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္သူတစ္ဦးသည္ ခ်ီးေျမႇာက္ေပးသူ မည္သူမွ်မရွိလင့္ကစား ၎တို႔၏ အေကာင္းဆံုးကို အၿမဲတမ္း လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ကို ေမြးဖြားကတည္းက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ 20 ကာလအတြက္ အျခားသူမ်ား ကို ေစာင့္ေရ…
မၾကာမီက ႐ိုက္ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ မည္သည့္အတြက္ ပန္းကန္လံုးတစ္ခ်ပ္ကို ကိုင္ထားတာ လဲ။ အမွန္အားျဖင့္ ထိုခြက္သည္ အျခားပန္ကန္လံုးမ်ားထက္ ပိုႀကီးပါသည္။ ဒါက ဘာအဓိပၸါယ္လဲ။ ပန္းကန္လံုးသည္ အရာမ်ားစြာတို႔အတြက္ တင္စားခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခုတ…
အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ စကားေျပာဆိုရန္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈကို ဘယ္လို ေက်ာ္ျဖတ္မလဲ  ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ ေလ့လာသင္ယူေနၾကသည့္ လူမ်ားစြာတို႔သည္ ဓမၼ သင္ၾကားရန္ ဆက္လုပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ ကနဦးပိုင္းတြင္ ၎တို႔သည္ စတိတ္စင္ျမင့္ စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ သူတို႔က ကြ်ႏ္ုပ…