ပြားမ်ားအားထုတ္မႈအေျခခံ


Buddhist Terms
Click for more...

ဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိ၏ စိတ္ႏွင့္ကိုယ္ခႏၶာအား ပုံေဖာ္ျခင္းမွေကာက္ႏွုတ္ျခင္း စိတ္ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ ပြားမ်ား အားထုတ္မႈႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားေနာက္ကြယ္မွ ယခု တည္ျငိမ္ေသာေဗာဓိ ပြားမ်ားအားထုတ္မႈ က်င့္သုံးမႈမ်ားမွ လမ္းညႊန္ ထားေသာ သိသာထင္ရွားေသာ နည္းလမ္းမ်ား လူ…
ရွိရင္ (Shi-Yin) ၏ ပြားမ်ားက်င့္ႀကံျခင္း လမ္းညႊန္မႈမ်ားမွ ပြားမ်ားက်င့္ႀကံအားထုတ္သူမ်ားကို ေလ့က်င့္ျခင္းမွ နီးကပ္သည့္ ေလ့က်င့္မႈ မ်ားကို လမ္းညႊန္ထားပါသည္။ ထိုနီးကပ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းမွ အားထုတ္သူမ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပုံမွန္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိ…
ဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိ၏ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္တို႔အတြက္ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈေကာက္ႏွုတ္ခ်က္မ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဘဝ အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ အေျခခံ ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတြးေခၚဆင္ျခင္းႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္ ေစပါသည္။ လူအမ်ားစုသည္ အလုပ္အကိုင္ဆုံးရံႈးျခင္…