ေဗာဓိသတင္းမ်ား


2016
Click for more...

ကမၻာအရပ္ရပ္ သို႔ ပ်ံ႕နွံ႔ပါေစ။ အထက္ပါ ဆုေတာင္းစာသည္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႕က မေလးရွား ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဂ်ိဳဟာ ဘာရုအျမတ္ဆံုးေသာ ဓမၼေဗာဓိ တရားစခန္း ဖြင့္ပြဲမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ “နွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာၾကာေသာ္လ…
ေရႊအဆင္းနွင့္ျပည့္စံုေသာေမ်ာက္သည္မဂၤလာရွိသည့္ကံၾကမၼာကိုေဖာ္ၾကဴး ၾကိဳဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ အရိေမတၲရ ဘုရားရွင္၏ မ်က္နွာေတာ္သည္ အၿပံဳးျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳသည့္ ေရာင္ျခည္မ်ား ကြန္႔ၿမဴးေနသည္။ ၾကယ္မ်ားျဖင့္လင္းလက္ေနသည့္ေကာင္းကင္တြင္မဂၤလာရွိေသာသေ…
2015
Click for more...

– ၂၀၁၅ခုနွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ကိုရီးယားနိုင္ငံဘူဆန္ရွိဂ်င္ေဗာဓိဓမၼသင္ၾကားေရးေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။    ဘဂြါစြမ္းအင္ ေလ့က်င့္မႈသည္လြန္ခဲ့သည္နွစ္အနည္းငယ္ကကမၻာတစ္ဝွမ္းလူသိမ်ားခဲ့သည့္ ေလ့က်င့္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ မုိးရြာၿပီးသကာလမွ်စ္စို႔မ်ားအေၿမာက္အမ်ာ…
– ၂၀၁၅ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာ၂၀ရက္တြင္ဘူဆန္ႏွင့္ဆိုလ္းတို႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာတရားျပဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိ၏ဓမၼတရားမ်ား သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာအစီအရင္ခံစာ။ ကိုရီးယားတြင္တည္ရွိေသာဘူဆန္ဟအူေဒးတရားစခန္းသည္ပင္လယ္ကမ္းစပ္အနီးအနားတြင္တည္ရွိပါသည္။ တရားစခန္းမွေန၍ ေနထြက္လာပုံကိုထင္ရွား…
ဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိမွဗုဒၶ၏သနားၾကင္နာမႈႏွင့္ျပည့္ဝေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား၊ မဂၤလာမ်ားႏွင့္သနားၾကင္နာမႈ မ်ားကို10,000 ေသာတရားနာပရိသတ္မ်ားထံသို႔ယူေဆာင္လာၿပီး ပရိသတ္မ်ားအားဆရာေတာ္၏ သနားၾကင္နာၿပီး မဂၤလာတရားမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားခံစားေစပါသ…