လွဴဒါန္းျခင္း


info3

 ကြ်ႏ္ုပ္၏ ဆႏၵသည္ ဝေနယ် သတၱဝါအားလံုးတို႔အား အကူအညီျပဳရန္ျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္၏“ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေစတနာမြန္သည္ သင့္တို႔ႏွလံုးအိမ္အတြင္း ဉာဏ္အလင္းထြန္းလင္းေတာက္ပမႈကိုကူးပြားေပးသည့္ မီးပြား ငယ္ေလးတစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။”

──ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိ

ေကာင္းမႈကုသိုလ္အတြက္ လွဴဒါန္းၾကသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်ဳိးမ်ားကို ခံစားၾကရၿပီး အျခားသူမ်ားအေပၚ ကူညီၾကသူမ်ားသည္ ပီတိခ်မ္းသာမႈအရွိဆံုး ျဖစ္ၾကသည္။ .

စာနာ႐ိုင္းပင္းမႈ စိတ္အလ်င္တစ္ခုသည္ အျခားသူမ်ားအတြက္ အႏိႈင္းမဲ့ေႏြးေထြးမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို  ေဆာင္ယူေပးႏိုင္ပါသည္။.

အလြယ္ကူဆံုးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ပင္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အျခားသူမ်ားကို နာက်င္မႈ ဝဒနာႏွင့္ ဒုကၡ ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေစရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။.

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ခ်င္းစာ ကူညီလိုစိတ္ကို ေမတၱာ က႐ုဏာတရားမ်ား ကမာၻအႏွံ႔သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစသည့္ ကုသိုလ္ျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလိုက္ၾကပါစို႔။.

ေဗာဓိ သာသနာျပဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္သို႔ သင္တို႔၏ ပံ့ပိုး ပါဝင္လွဴဒါန္းမႈမ်ားအတြက္ အထူး က်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ လွဴဒါန္းပါဝင္သည့္ ဝတၳဳေငြေၾကးမ်ားကို လူသားမ်ားစြာတို႔က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိပၸါယ္ရွိစြာႏွင့္ စီမံဆံုးျဖတ္ၿပီး အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုတို႔အေနျဖင့္ အခိုင္အမာ ေဖာ္ျပလိုက္ ပါသည္။ လွဴဒါန္းရျခင္းအက်ဳိးအားျဖင့္ သင္၏ ဘိုးေဘးဘီဘင္ႏွင့္ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ားအပါအဝင္ ခ်စ္ခင္သူ အားလံုးအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသုခႏွင့္ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာေစသည့္ ကံတရား မ်ဳိးေစ့မ်ား ႀကဲခ်လိုက္ပါသည္။ .

သင္၏ပါဝင္လွဴဒါန္းေငြသည္ ထူေထာင္ထားသည့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္းမ်ား* တစ္ခုခု သို႔ ေပးအပ္လွဴဒါန္းရန္ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္ ခ်က္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ေငြလႊဲမွာယူမႈပံုစံျဖင့္ လွဴဒါန္း ႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ လွဴဒါန္းမႈျပဳလုပ္ရန္ သင္၏ ေဒသတြင္းမွ ေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္းတြင္ တာဝန္ရွိသူထံ ဆက္သြယ္ပါ။ ေမတၱာ က႐ုဏာတရားမ်ား ဆက္လက္ျပန္႔ပြားႏိုင္ပါေစ။ .

 *မွတ္ခ်က္ : သင္၏ပါဝင္လွဴဒါန္းမႈကို ေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္းမွ လက္ခံရရွိေစရန္အတြက္ ထူေထာင္ထားသည့္ ဌာနစခန္းမ်ားကို  “ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ရန္” စာမ်က္ႏွာသို႔ ညႊန္းဆိုပါသည္။.