မွတ္ပံုတင္ျခင္း လမ္းညႊန္ 


registration

1. ေဗာဓိ တရားအားထုတ္ျခင္းသည္ လူတိုင္းအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားရွိသည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ခြင့္ျပဳရန္ မေဆာင္ရြက္ထားပါ –

(1) ကူးစက္ေရာဂါရွိျခင္း

(2) စိတ္ေရာဂါရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ေရာဂါျဖစ္ပြားဖူးသည့္ မွတ္တမ္းရွိျခင္း

(3) စိတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ရူးျခင္း

(4) စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္း

(5) ျပင္းထန္ေသာ ႏွလံုးေရာဂါ

(6) ဝက္႐ူးျပန္ေရာဂါ

(7) မိမိ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ မလုပ္ႏုိင္သူ (ဥပမာ၊ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေဖၚပါသင့္သည္)

(8) အျခားျပင္းထန္သည့္ေရာဂါမ်ား

2. လူတိုင္းတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ရွိျပီး တရားအားထုတ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ယံုၾကည္မႈ သို႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးကိုမွ မကန္႔သတ္ထားပါ။ ၎သည္ ဒႆနိကေဗဒ၊ သဘာဝသိပၸံႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သာလြန္ေကာင္းမြန္ ေစသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မည္သည့္ဘာသာမွမဆို၊ မည္သူကိုမဆို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေကာင္းဆံုး ဆႏၵမွာ သင္ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႔လိုျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

3. ကၽြႏု္ပ္တို႔သင္တန္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အသံုးျပဳသည့္ေနရာႏွင့္ သင္တန္းကာလ ေပၚမူတည္ျပီး ကုန္က်စရိတ္ကိုေပးေဆာင္ႏုိင္ရန္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အခေၾကးေငြေပးေဆာင္ရႏုိင္သည္။ သင့္တြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ၾကင္နာစြာဆက္သြယ္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္အား စီစဥ္ေပးရျခင္းကို လိုလားပါသည္။

4. သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္းေပၚတြင္ တိက်သည့္ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ စင္တာတြင္ အထူးတလည္ ပံုစံထုတ္ထားသည့္ ဝတ္စံုမ်ားကို ၀ယ္ယူရရွိ ႏုိင္ပါသည္။

5. သင္တန္းအတြင္း တရားအားထုတ္သည့္ခန္းမသည္ အလြန္ေအးႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိရန္အတြက္  ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ေရွာေစာင္မ်ား၊ အေပၚအကၤ်ီမ်ားႏွင့္ ေျခအိတ္မ်ားကို ယူေဆာင္လာရန္ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ ပါသည္။

6. ပတ္ဝန္းက်င္ကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ မလိုအပ္သည့္အမႈိက္သရိုက္မ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ စားေသာက္သည့္ အိုးခြက္ပန္းကန္၊ ေသာက္ေရခြက္မ်ားႏွင့္ ထည့္စရာမ်ားကို ယူေဆာင္လာရန္ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ ပါ သည္။

7. စင္တာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းထားရန္ ယာယီသိမ္းဆည္းနိုင္ေသာ ဗီရိုမ်ား ရႏုိင္ေသာ္လည္း လူ႔တန္ဖိုးကို အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္။

သတိျပဳရန္-

သတ္မွတ္ထားသည့္ေဒသအတြင္းတြင္ တရားအားထုတ္သည့္စင္တာမ်ားသည္ ေဒသတြင္း တရားေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို လိုက္နာရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားသည္ စင္တာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားႏုိင္သည္။ တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရွိရန္အတြက္ သင့္ေဒသတြင္း ေဗာဓိတရားအားထုတ္သည့္ စင္တာတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ စံုစမ္းပါ။

ေဗာဓိတရားအားထုတ္ျခင္းသည္ သာမန္ထက္ထူးျခားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျငင္းဆန္ရန္ အခြင့္အေရးသီးသန္႔ထားရွိသည္။