သင္ရိုး အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္


van06

တရားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ သင္တန္းကာလ၊ ဒုတိယအဆင့္ သင္တန္းကာလ၊ တတိယအဆင့္ သင္တန္းကာလ
ဝတ္ျပဳျခင္း သင္တန္းကာလ၊ စြမ္းအားတိုးျမွင့္မႈ သင္တန္းကာလ