ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏အမည္နာမမ်ာ


ဆင္းရဲဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္ေစၿပီးေပ်ာ္ရႊင္မႈခ်မ္းသာသုခရယူႏိုင္ရန္အတြက္ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသင္ေပးေသာတန္ဖိုးအရွိဆုံးနည္းလမ္း:ကမာ႓ႀကီးကိုဂ႐ုဏာတရားရွိေသာႏွလံုးသားႏွင့္အတူၾကည့္ရႈပါ;ဂ႐ုဏာတရားရွိေသာစိတ္သည္ဘဝဆက္တိုင္းတို႔တြင္ကံဆိုးမႈကင္းေဝးေစႏိုင္သည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏အမည္နာမမ်ာကိုရြတ္ဆိုျခင္းသည္ေဘးရန္ဒုကၡကင္းေဝးေစႏိုင္ျပီး၊က်န္းမာရႊင္ျပဳံးမႈကိုရရွိင္ပါသည္။

႐ိုေသေလးစားမႈအရွိဆံုးစိတ္ႏွင့္အတူကၽြန္ေတာ္သည္ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏အမည္နာမမ်ာကိုရြတ္ဆိုၿပီးအသံသြင္းထားပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔အတူတကြဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကိုခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

——တရားျပဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိ


ဆက္စပ္ေသာအခ်က္အလက္ေဒါင္း လုပ္(download)ရန္

မိနစ္၃၀ဓမၼေတးအသံသြင္းဖိုင္ေဒါင္းလုပ္ရန္:

Google drive, Dropbox, One drive, Mediafire, BaiduYun(ဂုတ္နံပတ္:tvkd), Puti Library

မိနစ္၆၀ဓမၼေတးအသံသြင္းဖိုင္ေဒါင္းလုပ္ရန္:

Google drive, Dropbox, One drive,Mediafire, BaiduYun(ဂုတ္နံပတ္:tvkd), Puti Library

မိနစ္၉၀ဓမၼေတးအသံသြင္းဖိုင္ေဒါင္းလုပ္ရန္:

Google drive, Dropbox, One drive,Mediafire, BaiduYun(ဂုတ္နံပတ္:tvkd), Puti Library

CD မ်က္နာဖံုးေဒါင္းလုပ္ရန္:

Google drive, Dropbox, One drive, Mediafire,BaiduYun(ဂုတ္နံပတ္:tvkd), Puti Library