(ဗီဒီယိုဖုိင္အသစ္ထြက္ရွိျခင္း) ဘဂါြစြမ္းအင္အေျခခံအဆင့္သင္ၾကားျခင္း DVD


 • ဂ်င္ေဗာဓိဆရာေတာ္တည္ေထာင္သည့္ ဘဂြါစြမ္းအင္သည္ စၾကဝဠာစြမ္းအင္လွည့္ပတ္ေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ျဖစ္ပါသည္။က်င့္စဥ္က်င့္သူမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေသာ ဘဂြါစြမ္းအင္ လမ္းေလွ်ာက္လည့္ပတ္ေနစဥ္တြင္ လွ်င္ျမန္စြာျဖင့္ အင္အားျပည့္ျဖိဳးေစျခင္း၊ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာၾကံ့ခုိင္ေစျခင္း၊ခႏၶာကိုယ္သြယ္လ်လွပေစျခင္း၊ခႏၶာကိုယ္ခုခံစြမ္းအားျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊အေအးဓာတ္မ်ားေသာခႏၶာကိုယ္ကိုျပဳျပင္ေပးျခင္းႏွင့္အသက္ရွည္က်န္းမာျခင္းျဖစ္ေစပါသည္။

  ဤဗီဒီယိုတြင္ဂ်င္ေဗာဓိဆရာေတာ္မွကိုယ္တုိင္သင္ၾကားျပသေပးျပီးသင့္အားမွန္ကန္တိက်စြာျဖင့္ဘဂြါစြမ္းအင္က်င့္စဥ္၏အေျခခံလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အဓိကအပိုင္းမ်ားကိုနားလည္သိရွိႏုိင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

  (သစ္ပင္ကိုပတ္ကာလမ္းေလွ်ာက္ျပီး အသက္(၉၉)ႏွစ္အထိရွင္သန္လုိ္က္ပါ။)

  ဘယ္လုိဝယ္ယူႏုိင္မလဲ
  ကမာၻအႏွံ႔ေနရာအသီးသီးရွိဂ်င္ေဗာဓိတရားခန္းမမ်ားတြင္(ဘဂြါစြမ္းအင္ အေျခခံအဆင့္သင္ၾကားမႈ DVD)ကိုဝယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။

  ဘဂြါစြမ္းအင္အေျခခံအဆင့္သင္ၾကားမႈဗီဒီယိုကို ဂရုဏာသံစဥ္ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ဝင္ေရာက္ျပီးေဒါင္းလုတ္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

  ဝယ္ယူရန္လင့္ခ္(ဂရုဏာသံစဥ္ဝက္ဘ္ဆုိက္သို႔ဝင္ေရာက္ျပီးႏွိပ္ပါ။)