ေဗာဓိ တရားအားထုတ္ပြားမ်ားမႈ မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပခ်က္


ေဗာဓိတရားအားထုတ္မႈစခန္းကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ တရားျပ ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိက ဖြဲ႔စည္းတည္  ေထာင္ ခဲ့ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ မစ္ရွင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ႐ူပကၡႏၶာကိုယ္၏ စြမ္းအင္ တိုးတက္ေစရန္ နည္းလမ္း တစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ေတြ႔က်က် ထိေရာက္မႈရွိသည့္ တရားအားထုတ္မႈ နည္းစနစ္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးကမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကမာၻတစ္ခြင္တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ မ်ားစြာေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ စိတ္ဝိညာဥ္ကို လံႈ႕ေဆာ္ကြန္႔ျမဴးရန္ျဖစ္သည္။

ေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္းသည္ က႐ုဏာစာနာမႈတရားအေပၚ အေျခခံထားသည့္ လမ္းညႊန္သြန္သင္ျပမႈ မ်ားျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကံ ကံ၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ သေဘာတရားကို နက္႐ိႈင္းစြာ ယံုၾကည္ထားၿပီး သတၱဝါမ်ားအေပၚ ေမတၱာတရားျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကတိျပဳပါသည္။ ေဗာဓိ တရားအားထုတ္စခန္းတြင္ သင္ၾကားျပသသည့္ အဓိက အႏွစ္သာရ နည္းစနစ္မွာ  မဟာဉာဏ္အလင္း ပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ျပည့္မီေစရန္ ဤသို႔အားထုတ္က်င့္ႀကံမႈႏွင့္အတူ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းမႈပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္း၊ ဂါထာရြတ္ဖတ္ျခင္း၊ ဝမ္းလ်ား ေမွာက္ရွိခိုးျခင္း၊ စြမ္းအားဘဂြါ ႏွင့္  ဉာဏ္ပညာအလင္း လံႈ႔ေဆာ္ႏိုးၾကားေရး ပြားမ်ားအားထုတ္မႈ တို႔ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ သင္ၾကားျပသေပးပါသည္။ ေဗာဓိ တရားအားထုတ္စခန္းသည္ လိင္၊ အသက္အရြယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ သို႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးတို႔အေပၚအေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈမ်ားကို နရာေဒသ သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားအားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေလ့လာမွတ္သားရန္ လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းၿပီး ယေန႔ေခတ္ကာလ၏ အလုပ္မအားလပ္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ထူးျခားသည့္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚ ေစပါသည္။ .

ေဗာဓိတရားအားထုတ္က်င့္ႀကံနည္းစနစ္မ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာ၏စြမ္းအင္ကို လ်င္ျမန္စြာတိုးပြားေစၿပီး က်န္းမာေရးအေျခအေန မူလသို႔ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဗာဓိက်င့္စဥ္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ၊ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာ သည့္ ဒုကၡေဝဒနာႏွင့္နာက်င္ခံစားရမႈမ်ားကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ က်င့္ႀကံနည္း မ်ားကို ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး အလံုးစံု က်န္းမာခ်မ္းသာမႈ အေျခအေန ပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ အတြက္ အထူးသီးသန္႔ ေဆးဝါးကုသမႈ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ နည္းလမ္းမ်ားဟု သိရွိထားၾကပါသည္။ .

က်င့္ႀကံပြားမ်ားအားထုတ္မႈေနာက္ကြယ္မွ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ အၾကင္သူသည္ ကမာၻ ေလာကတြင္ ပိုမိုရွင္းလင္းသည့္ အျမင္ႏွင့္ ေလာကနိယာမသေဘာတရားကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ခြင့္ျပဳေပးေနသည့္ မိမိကိုယ္ကို အေလးအနက္ ဆင္ျခင္သတိျပဳမႈ သံုးသပ္ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္သတိျပဳမႈ ျမင့္မားလာလွ်င္ အခက္အခဲ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားေျဖရွင္းရာတြင္၊ မိသားစုတြင္း သဟဇာတ မွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူအျဖစ္ ႀကိဳးပမ္းရာတို႔တြင္ သာလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ တရားပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေစတနာ သဒၶါတရား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းမွတဆင့္ အၾကင္သူတို႔သည္ ကုသိုလ္တရား ပြားမ်ားလာၿပီး ထိုမွတဆင့္တက္၍ ေန႔စဥ္ဘဝျဖတ္သန္းမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရာ မဂၤလာ ေအာင္နိမိတ္လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။ .

ေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္းသို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ လူေနမႈဘဝ၏ က်န္းမာသုခတို႔ကို ေတြ႔ႀကံဳရယူလိုက္ပါ။ သင္တို႔အေနျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္း မ်ားစြာတို႔အနက္ စခန္းတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေလ့လာက်င့္ႀကံမႈ စတင္ေစရန္ေႏြးေထြးပ်ဴငွာ ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဖိတ္ေခၚ ႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။.

 

က Short ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဗောဓိတှေးတောဆငျခွမိတ်ဆက်ခြင်း – <a အံ့သြဖွယ်အသက်တာ Here> စတင်