က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈ ဂ်ာနယ္ –  Fang Ye & De Chi


  • 1. Fang-ye သည္ အသည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ျပႆနာရွိသည့္ ေရာဂါကို ခံစားေနရသည္။ ခြဲစိတ္မႈျပဳျပီးေနာက္ ၎သည္  ရႈပ္ေထြး မႈျဖစ္လာသည္။ သူမသည္ တရားထိုင္ျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရးမဂၢဇင္းအား ဖတ္ရႈရန္ အခြင့္အေရးရလာခဲ့ျပီး သူမက်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ တိုးတက္ေအာင္ အားလံုးကူညီေပးမည့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီး စြမ္းအင္ဘဂြါကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့သည္။

    2. De-chi သည္ အတားအဆီးမ်ားကိုရင္ဆိုင္ခဲ့ရျပီး အလုပ္စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ သူ၏အမ်ဳိးသမီး Dian-xu သည္ သူ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ေဗာဓိ တရားအားထုတ္စင္တာတြင္ မီးတိုင္လွဴဒါန္းျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ၏ အလုပ္အကိုင္သည္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔လာခဲ့သည္။ သူသည္ ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိကို ေက်းဇူးတင္သည့္အျပင္ De-chi သည္ သူ႔အမ်ဳိးသမီးကိုလည္း ခက္ခဲသည့္အခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္း သူမ၏ အေထာက္အပံ့ေပးမႈမ်ား အားလံုးအတြက္ ေက်းဇူး တင္ေနပါသည္။”