အၿမဲေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာေမးခြန္း


တရားအားထုတ္ပြားမ်ားျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၿခင္း ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ?
တရားအားထုတ္ပြားမ်ားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေသာ သိပၸံနည္းက် သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ထားသနည္း။ ?
မည္သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိကုိယ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ေလ့က်င့္မႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။ ?
မိမိ၏သည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေနသူျဖစ္ၿပီး တရားအားထုတ္ပြားမ်ားျခင္းသည္ မိမိအား မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိမည္နည္း။ ?
မိမိသည္ ဘဝတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး တရားအားထုတ္ ပြားမ်ားျခင္းသည္ ၄င္းအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါမည္လား။ ?
ေဗာဓိ တရားအားထုတ္ ပြားမ်ားျခင္း၏ ထူးျခားမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ?
ေဗာဓိ တရားအားထုတ္ ပြားမ်ားျခင္းမွတဆင့္ မိမိအတြက္ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိေစသနည္း။ ?
ေဗာဓိတရားအားထုတ္ပြားမ်ားျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္ၾကံရာတြင္ မည္သို႔ေသာအခက္အခဲမ်ား ရွိႏိုင္သနည္း။ ?
ရလဒ္ေပၚထြက္လာရန္ မည္မွ်ၾကာေအာင္ ေစာင့္ရမည္နည္း။ ?
ေဗာဓိတရားအားထုတ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို မိမိ၏ေနအိမ္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါသလား။ ?
ေဗာဓိ တရားအားထုတ္စခန္းတြင္ တရားအားထုတ္ ေလ့က်င့္မႈအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။ ?
မိမိသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အလုပ္လုပ္ရသူျဖစ္္ၿပီး တရားအားထုတ္ပြားမ်ားရန္ အခ်ိန္မရွိပါက မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။ ?
တရားအားထုတ္ပြားမ်ားရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ ကိုယ္ဟန္အေနအထားမွာ အဘယ္နည္း။ ?
တရားအားထုတ္ပြားမ်ားေနစဥ္ နာက်င္ခံစားရပါက မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။ ?
တရားအားထုတ္ပြားမ်ားေနစဥ္ ခံတြင္းမွ ရုတ္တရက္တံေတြးထြက္ျခင္းသည္ မည္သည့္အေၾကာင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္နည္း။ ?
မိမိကိုယ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ သတ္သတ္လြတ္စားရန္ လိုအပ္ပါသလား။ ?
မိမိသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တရားအားထုတ္ပြားမ်ားျခင္းႏွင့္ တရားစခန္းတို႔တြင္ လာေရာက္ က်င့္ၾကံအားထုတ္လို႔ ရႏိုင္ပါသလား။ ?
တရားအားထုတ္ ပြားမ်ားမႈကို က်င့္ၾကံရာတြင္ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။ ?