14 ႀကိမ္ေျမာက္ စြမ္းအင္ ဘဂြါအတန္း သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား အေတြ႔အၾကံဳ


  • အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ အိပ္မေပ်ာ္သည့္အခက္အခဲကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံစားျပီး လာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ အားနည္းသည့္  ေျခလက္ ဆာျခင္း၊ ေထာ့က်ဳိးျဖစ္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာၾကျပီး သူတို႔၏လက္ေမာင္းမ်ားကို ပင့္ေျမႇာက္ရန္ပင္ အခက္အခဲရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ အဆက္မျပတ္ ႏွာေခ်ျခင္းျပႆနာျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခြ်ဲ၊ သလိပ္၊ ႏွပ္၊ ႏွာရည္ထြက္ေသာ အေျမႇးေပါက္ကြဲထြက္ျခင္းကို ခံစားခဲ့ ရသည္…

    စြမ္းအင္ဘဂြါႏွင့္ အျပည့္အဝ ေမွာက္ရပ္ ေလ့က်င့္ျခင္းမွတဆင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နာက်င္ခံစားမႈကို ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစရန္ ကူညီေပးသည္။ သူတို႔သည္ ယခုအခါ ေကာင္းေကာင္းအိပ္ေပ်ာ္ႏုိင္သည္၊ ပိုမိုသန္စြမ္းေသာ ေျခလက္မ်ားပိုင္ဆုိင္လာၾကသည္၊ ခြ်ဲ၊သလိပ္၊ႏွပ္၊ႏွာရည္ထြက္ေသာအေျမႇးေပါက္ကြဲထြက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္၊ သူတို႔၏ဆံပင္မ်ားမွာ အညိဳေရာင္မွ အနက္ေရာင္သို႔ေျပာင္းသြားသည္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ျပီး ပိုမို စြမ္းအားျပည့္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္လာၾကသည္။ ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာ အျပံဳးမ်ားသည္ သူတို႔၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ တဖန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါျပီ။