ပန္းကန္လံုးတစ္ခ်ပ္အတြင္းမွ ကမာၻ 


 • မၾကာမီက ႐ိုက္ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ မည္သည့္အတြက္ ပန္းကန္လံုးတစ္ခ်ပ္ကို ကိုင္ထားတာ လဲ။ အမွန္အားျဖင့္ ထိုခြက္သည္ အျခားပန္ကန္လံုးမ်ားထက္ ပိုႀကီးပါသည္။ ဒါက ဘာအဓိပၸါယ္လဲ။ ပန္းကန္လံုးသည္ အရာမ်ားစြာတို႔အတြက္ တင္စားခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခုတည္းအတြက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

  1. ဦးစြာပထမအေနျဖင့္ သင္တို႔အားလံုးတြင္ တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို လက္ခံရန္ အဆင့္မီ ႏွလံုးသားတစ္ခု လိုအပ္ပါသည္။

  2. ဤကမာၻေပၚရွိ လူသားမ်ား၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကေလးမ်ား၊ ေမးငယ္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္အားလံုး စားနပ္ ရိကၡာ  လံုေလာက္ ဖူလံုၾကလိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

  3. အႏွစ္သာရ ျမင့္မားသည့္ ဓမၼတရားက်င့္ႀကံပြားမ်ားသူ တစ္ဦးတြင္ ေၾကးမံုကဲ့သို႔ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းသည့္ တရားဓမၶကိန္းေအာင္းပါမည္။ ဤအရာကို လက္ရွိတြင္ နားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ေရာက္လာ သည့္အခါ နားလည္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္သူမ်ားစြာတို႔သည္ ဤေရပန္းကန္လံုး ထဲတြင္ အျခားကမာၻကို ၾကည့္ႏုိင္မည္ဟု ပံုေဖာ္ၾကည့္ပါ။ ဤအရာသည္ ႐ႈျမင္မႈ အထူး နည္းလမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေရထဲတြင္၊ ေရပန္းကန္ထဲတြင္ ၎တို႔သည္ အံဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားျမင္ေတြ႔ႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။ ဤအရာ သည္ ကြန္ဖူး ျဖစ္ပါသည္( အခ်ိန္ႏွင့္ သက္ေရာက္ခ်ိန္)။

  4. လူ၊ နတ္၊ သတၱဝါ ဝေနယ်အေပါင္းတို႔သည္ ငတ္မြတ္မႈေဘးမွ ကင္းေဝးပါေစ။ ထို႔ေနာက္ ဤကမာၻႀကီး သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းလာပါမည္။

  5. ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ျမင့္ျမတ္မႈ ရယူလိုသူအားလံုးတို႔တြင္ ေကာင္းက်ဳိးအလိုဆႏၵမ်ားျပည့္ၾကပါေစ။  ဤအရာသည္ လွပသည့္ ပန္းပံုစံေဖာ္ ပန္းကန္လံုး တစ္ခ်ပ္ျဖစ္ပါသည္။ ပန္းပံုစံျဖင့္ေဖာ္ထားသည့္ ပန္းကန္တစ္လံုးကုိ တမင္ ေရြးထားပါသည္။

  6. ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဘဝမ်ားသည္ အက်ဳိးမဲ့ကာလတြင္ တစ္ေန႔တာ ရွင္သန္ရျခင္းမရွိေစဘဲ လွပစြာ ပြင့္လန္းၾက ပါေစ။ ဤအရာမ်ားသည္ ယခုပန္းကန္လံုး၏ အဓိပၸါယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္မႈအားလံုးရွိေစရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ ဆႏၵျပဳပါသည္။

  7. ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေလာကီလူသားအားလံုးတို႔သည္ အေရာင္အေသြး ကြဲျပားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဘဝတစ္ခုကို ရပ္တည္ႏိုင္ၾကပါေစသား!