ဉာဏ္အလင္း စကၡဳအာ႐ံုမ်ားမွတဆင့္


 • ကမာၻေျမႀကီး၏ ဓာတ္ဖိုႏွင့္ ဓာတ္မတို႔ကို ၾကည့္႐ႈပါ 

  အစဥ္အားျဖင့္ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ အဖိုႏွင့္အမ ဟူ၍ ႏွစ္ဖက္ရွိသည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ မည္သည့္ အေျခအေနအတြက္မဆို ပင္ဆင္ထားႏိုင္ရန္ ကမာၻေျမႀကီး၏ ဓာတ္ဖိုႏွင့္ ဓာတ္မအေၾကာင္းတို႔ကို ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျခားနားမႈအားျဖင့္ မုသားစကားမ်ားမွ အမွန္တရားကို ပိုင္းျခားရန္ (သို႔) ဘယ္ (သို႔) ညာဘက္သို႔ ခ်ဳိးေကြ႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေျခအေနမ်ားကို အစဥ္ေလ့လာသံုးသပ္ၾကပါ သည္။
  အေတြးအေခၚႏွင့္ အမွားအမွန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ဘက္ညီမွ်မႈ .

  အေတြးအေခၚႏွင့္ အမွားအမွန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ဘက္ညီမွ်မႈ

  တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတို႔၏ ဒႆနတြင္ ဓာတ္ဖိုႏွင့္ ဓာတ္မ နိယာမသည္ အေတြးအေခၚႏွင့္ ဆံုးျဖတ္မ်ား ဟန္ခ်က္ ညီမွ် ေစရန္ မ်ားစြာအသံုးဝင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ ျမဴးထူးေနသည့္ အခိုက္အတန္႔တစ္ခုတြင္ ရွိေနၾက သည့္အခါ အေပ်ာ္လြန္သြားျခင္း မရွိပါ၊ ထို႔အတူ အေျခအေနမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့သြားလွ်င္လည္း လြန္စြာ ဝမ္းနည္းမည္မဟုတ္ပါ၊ ဝမ္းနည္းမႈသည္ မည္သည့္ အရာကိုမွ် ထေျမာက္ေစျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဝမ္းမနည္း ပါႏွင့္။.

  အျမင့္လိုလွ်င္ အနိမ့္မွ စတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

  အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ အရာဝတၳဳမ်ားသည္ နိမ့္ဆင္းသြားသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း မဟုတ္ၾကပါ။ ဤအခ်က္ သည္ သင္၏ နာက္တစ္ဆင့္အတြက္ ၾကားကာလတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခုကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုကို ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ အေျပးသမားသည္ အၿမဲတမ္း မနိမ့္ေနရာတစ္ခုမွ စတင္ေျပးလႊားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ဘဝ၏ ဒီေရ က်သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လွ်င္ မင့္မားသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အျမင့္လိုလွ်င္ အနိမ့္မွ စတင္ရမည္ျဖစ္သည္။.

  အေျခအေနကို မတူသည့္ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္႐ႈပါ

  ထို႔ေၾကာင့္ မတူသည့္႐ႈေထာင့္မ်ားမွ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္သည့္ သံုးသပ္မႈ စိတ္အလ်င္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ အားေပးအားေျမႇာက္မႈမရွိျခင္း (သို႔) အလြန္ဝမ္းသာျခင္း တို႔ကဲ့သို႔ စိတ္ခံစားခ်က္ အတက္အက်မ်ားကို အလြယ္တကူျဖင့္ ေတြ႔ႀကံဳရမည္မဟုတ္ပါ။ .

  အလြန္ ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈေနာက္တြင္ ဝမ္းနည္းမႈ အၿမဲလိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ ဤအခ်က္သည္ နိယာမတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ေလာက၏ နိယာမျဖစ္သည္။ အဖိုႏွင့္ အမဓာတ္၏ နိယာမျဖစ္ သည္။.