ေႏြဦးနံနက္ခင္းတြင္ၾကက္ဖတြန္၍ႏွစ္သစ္ကို ၾကိဳဆိုသလို ကံေကာင္းေစရန္ဝတ္ၿပဳဆုေတာင္း၍မဂၤလာႏွစ္သစ္ကို ၾကိဳဆိုမည္။


——ေ ဟာင္ေကာင္ေဗာဓိတရားက်င့္ၾကံမႈ၏「ၾကက္ဖႏွစ္သစ္အတြက္ေႏြဦးသတင္းေကာင္း」ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲအစီရင္ခံစာ။

၃၀ရက္ ၁လပိုင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ ေဟာင္ေကာင္ေဗာဓိတရားက်င့္ၾကံမႈသည္ Kowloon Bayႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးစင္တာတြင္ 「ၾကက္ဖႏွစ္သစ္အတြက္ေႏြဦးသတင္းေကာင္း」
ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲကိုက်င္းပခဲ႔သည္။ ေဗာဓိတရာက်င့္ၾကံမႈကိုစတင္တည္ေထာင္သူ—— တရားျပ ဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိ——မွကိုယ္တိုင္နည္းျပဦးေဆာင္၍ ကံေကာင္းကံေၿပာင္း
ေစရန္ဝတ္ၿပဳၿခင္း၊ဆုေတာင္းၿခင္းတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ သည္။ သူ၏ Facebook တြင္ Liveရႈိးတိုက္ရိုက္ၿဖင္႔လည္းတစ္ကမၻာလံုးသို႔တစ္ၿပိဳင္တည္းၿပသခဲ႔သည္။ဤသို႔မဂၤလာရွိေသာဆုေတာင္းပြဲမွာေဟာင္ေကာင္ရွိတရားက်င့္ႀကံသူမ်ားအတြက္ၿဖစ္ေစ၊တစ္ကမၻာလံုးရွိအၿခားတရားက်င့္ႀကံသူမ်ားအတြက္ၿဖစ္ေစအခ်ိန္ၾကာၿမင္႔စြာေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔ရေသာႏွစ္သစ္ကူး
အထူးလက္ေဆာင္မြန္္ၿဖစ္သည္မွာေသခ်ာလွပါသည္!

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးသည္ တရုတ္လူမ်ိဳးတို႔၏အေရးအၾကီးဆံုးပြဲေတာ္ၿဖစ္ပါသည္္။「တစ္ႏွစ္
တာ၏အစေႏြဦးက」ဆိုသည္႔အတိုင္းႏွစ္သစ္လွ်င္ အေဟာင္းကိုႏုတ္ဆက္၍အသစ္
ကိုၾကိဳဆိုၾကရမည္ၿဖစ္တယ္။အရာအရာအသစ္ေၿပာင္းလဲသည္႔ အခ်ိန္ကိုအေၾကာင္းၿပဳ၍ႏွစ္
ဆန္းသံုးရက္ေန႔တြင္ေဟာင္ေကာင္ေဗာဓိ တရားျပစခန္းသံုးခုအတူပူးေပါင္းၿပီး「ၾကက္ဖႏွစ္သစ္အတြက္ေႏြဦးသတင္းေကာင္း」ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲကိုက်င္းပခဲ႔ၾကသည္။ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာတရားက္က်င့္ႀကံသူမ်ား ခန္းမတစ္ခုတည္းတြင္စုရံုးကာႏွစ္သစ္ကိုအေကာင္းဆံုးနိမိတ္မဂၤလာတို႔ၿဖင္႔စတင္လိုက္သည္။


▲ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဧည္႔ပရိတ္သတ္မ်ား ခန္းမတြင္းတြင္စုရံုးကာ ပြဲေတာ္ကိုအတူတကြဆင္ႏႊဲခဲ႔ၾကသည္။

ၾကက္ဖတြန္၍ႏွစ္ဦးကိုၾကိဳဆို

ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲတြင္ အခန္းအနားအစီအစဥ္တစ္ခုစီ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာအင္မ
တန္စံုလင္လွပါသည္။ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္၏ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာအေငြ႔အသက္မ်ားၿဖင္႔ၿပည္႔ႏွက္၍ေနပါသည္။ဧည္႔ပရိသတ္မ်ားအားေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာနတ္မင္း၊ႏွစ္
သစ္လိုအင္ဆႏၵၿပဳသစ္ပင္ ၊ရိုးရွင္းတတ္လြယ္ေသာ က်င့္ႀကံအားထုတ္ပံု၊သုခလက္ေဆာင္
မြန္္၊ထိေရာက္မႈရွိေသာနိမိတ္စာသား အစရွိသည္တို႔ကိုအနီးကပ္ေလ႔လာၿခင္းႏွင္႔စမ္းၾကည္႔
ၿခင္းအားၿဖင္႔……ဧည္႔ပရိသတ္မ်ားအတြက္မေမ႔ႏိုင္ေသာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားၿဖစ္ေစခဲ႔ပါသည္။


▲「ၾကက္ဖႏွစ္သစ္အတြက္ေႏြဦးသတင္းေကာင္း」ဝတ္ၿပဳဆုေတာင္းပြဲ တြင္ အားလံုး
ဘုရားရိပ္ခို၍ မဂၤလာအေပါင္းနွင္႔ခေညာင္းၿပည္႔စံုၾကေစမည္!


▲အဓိပၸါယ္ၾကြယ္ဝေသာအၿပင္အဆင္အခင္းအက်င္းတို႔က ႏွစ္သစ္တစ္ႏွစ္လံုးတြင္
ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားအထြက္တိုးေစရန္ဆႏၵၿပဳပါသည္။


▲စည္းစိမ္ဥစၥာနတ္မင္း က သင္၏တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ စီးပြားလဒ္လာဘမ်ားတိုး
တက္ပြားမ်ားရန္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးသည္!


▲သစ္ပင္ကို ပတ္လို႔ ေလ်ာက္လိုက္ဦး၊အသက္ကိုးဆယ္႔ကိုး! အစီအစဥ္တြင္ လူအမ်ားၿပည္႔က်ပ္လို႔ေနသည္ !


▲ႏွစ္သစ္ရွိဆႏၵသစ္မ်ားကို ဘုရားရိပ္ေအာက္တြင္ ဆုေတာင္းၿခင္းၿဖင္႔ လိုအင္ဆႏၵမွန္
သမွ်ၿပည္႔ဝေစႏိုင္မည္။

ဝမ္းေၿမာက္ဝမ္းသာ——အမွတ္မထင္က်ေရာက္လာေသာဝမ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာ

စိတ္ဝင္စားဖြယ္အစီအစဥ္မ်ားက ဒါတင္မကပါ? ေန႔လည္ခင္းပိုင္းတြင္ ၿခေသၤ႔အက၏
ေမာင္းသံစည္သံတစ္ညံညံၿဖင္႔အခန္းအနားအားစတင္လိုက္ရာ ပြဲေတာ္တစ္ခုလံုး၏အေၿခ
အေနမွာခ်က္ၿခင္းပင္ၿမဴးၾကြလာပါသည္။


▲စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္တဲ႔ၿခေသၤ႔အကဟာ အားလံုးအတြက္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကိုသယ္
ေဆာင္ေပးလာပါတယ္။

ေပ်ာ္ရြင္ၿမဴးၾကြတဲ႔အေငြ႔အသက္မ်ားၾကားဝယ္ ဆရာၾကြယ္ဂ်ိန္းမွေန၍ေဗာဓိတရားက်င့္ၾကံမႈေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံႏွင္႔ႏိုင္ငံတကာတြင္ တစ္ရွိန္ထိုုး ၿဖစ္ထြန္းလာပံုအၾကာင္းကိုေၿဖးေၿဖးခ်င္းရွင္းၿပေၿပာဆိုသြားသည္္။ ဆရာၾကြယ္ဂ်ိန္းမွ「ကမၻာ႔အႏွံ႔အၿပားမွလူမ်ား ဘာေၾကာင္႔ ဆရာေတာ္၏ေနာက္သို႔ လိုက္၍က်င့္ႀကံအားထုတ္ၾကတာလဲဟုေမးသည္။အေၿဖကေတာ႔သိသာပါတယ္။လူေတြက တရားျပဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိႏွင္႔ေဗာဓိတရားပြားမ်ားမႈတို႔မွတဆင္႔
စိတ္ေရာကိုယ္ပါက်န္းမာၿခင္းကို ရရွိေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္ပါသည္။ပို၍ေကာင္း
မြန္ေသာအေၿခအေနကိုပင္ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။တရားျပဆရာေတာ္၏ ဂရုဏာတရားႏွင္႔
လူအမ်ားရရွိၾကေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေၿပာဆိုၾကခ်ိန္တိုင္း ခန္းမအတြင္းတြင္လက္
ခုတ္ေအာဘာသံမ်ား ၿမည္ဟီးသြားပါသည္။တရားျပဆရာေတာ္အေပၚ လူအမ်ားထားရွိ
ေသာၾကည္ၿငိဳေလးစားမႈတို႔ကိုေဖၚၿပလိုက္ၿခင္းလည္းၿဖစ္သည္။

အံ႔အားသင္႔ဖြယ္ရာအခါသမယသို႔ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။လူအမ်ား သတိမမူမိေသာအေၿခအေန
တြင္တရားျပဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိကိုယ္ေတာ္တိုင္ခန္းမတြင္းသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီးၿဖစ္သည္။
ခန္းမအတြင္းရွိစြမ္းအင္မ်ားမွာလည္း ရုတ္တရက္ေၿပာင္းလဲသြားပါသည္္။စင္ေအာက္ရွိဧည္႔
ပရိတ္သတ္မ်ားအားလံုးသည္လည္း တက္တက္ၾကြၾကြထရပ္ၿပီးဟစ္ေၾကြးၾကသည္။ေသာ
ေသာညံေနေသာလက္ခုတ္သံတို႔ႏွင္႔အတူတရားျပဆရာေတာ္သည္ တရားစင္ေပၚသို႔ေၿဖး
ေၿဖးတက္လိုက္သည္။ပရိသတ္မ်ားကိုရင္းႏွီးစြာ ကြမ္းတံုစကားၿဖင္႔ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္
ပါသည္။ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံရွိ ေနာက္လိုက္က်င့္ႀကံသူမ်ားအတြက္ေတာ႔ ယခုတစ္ေခါက္
က်င္းပေသာဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲမွာ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံတြင္ တရားျပဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္
ဦးစီးသည္႔ပထမဆံုးေသာပြဲၿဖစ္၍ အတိုင္းထက္အလြန္ရင္ခုန္္ၾကည္ႏူးရတဲ႔ အခါေတာ္ၿဖစ္
သလို ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအမ်ားဆံုးရရွိေသာႏွစ္သစ္လည္းၿဖစ္သည္။


▲ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာဧည္႔ပရိတ္သတ္မ်ားက မွတ္တပ္ရပ္၍ တရားျပ ဆရာေတာ္္ ဂ်င္ေဗာဓိ ခန္းမတြင္းသို႔ဝင္လာသည္ကို ဝမ္း ေၿမာက္စြာ ၾကိဳဆိုၾကသည္။


▲ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာဧည္႔ပရိတ္သတ္မ်ားက အဆက္မၿပက္ေသာလက္ခုတ္သံ
ၿဖင္႔ ၿမင္႔ၿမတ္ေသာတရားျပဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိအားေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုၾကသည္။


▲တရားျပဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိက မိုးခ်ဳန္းသံအလား လက္ခုတ္သံမ်ားၾကားတြင္တရား
ေဟာစင္ေပၚသို႔တက္လိုက္သည္။ပရိသတ္မ်ားကိုရင္းႏွီးစြာကြမ္းတံုစကားၿဖင္႔ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါသည္

ကံေကာင္းေစမယ္႔လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္——ဂရုဏာတရားႏွင္႔ခြင္႔လြတ္ သည္းခံၿခင္း

တရားျပ ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိ မွ ပထမဦးဆံုး အေနႏွင္႔ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္အၿဖစ္
က်န္းမာ၍ဉာဏ္ပညာရွိၿခင္း၊ေဘးရန္ကင္း၍အသက္ရွည္ၿခင္း၊ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရြင္ၿခင္း အစရွိ
ေသာေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးလိုက္သည္႔အၿပင္ 「ေဗာဓိတရားက်င့္ၾကံမႈသည္ ေနာက္ဆယ္ႏွစ္ၾကာလ်င္တစ္ကမၻာလံုးတြင္အနည္းဆံုးတရားျပစခန္းေပါင္းတစ္ရာရွိလာမည္ဟုမိန္႔ၾကားသြားသည္။ေဗာဓိတရားက်င့္ၾကံမႈသည္ေနရာတိုင္အသိအမွတ္ၿပဳသည္႔ပရဟိတလူမႈႈေရးအသင္းၿဖစ္ေၾကာင္းကိုအေလးအနက္ေၿပာၾကားသြားသည္။ဒါေၾကာင္႔တရားၿပဌစခန္းကိုသတၱဝါအားလံုးအေပၚ အမွန္တကယ္အက်ိဳးၿပဳေသာဌာနၿဖစ္ေစရန္အတြက္ အားလံုးစင္ၾကယ္ေသာစိတ္မွန္သေဘာမွန္ထားရွိရန္လိုအပ္ပါတယ္။အမွန္တကယ္အ
က်ိဳးၿပဳေသာတရားဌာနတြင္လူအမ်ားကမိမိကိုယ္ကိုအလင္းေရာင္ေပးေသာမီးသီးသဖြယ္ပံုေဖၚၿမင္ေယာင္ၿပီးအတြင္းစိတ္၏အလင္းေရာင္ၿဖင္႔ဂရုဏာစြမ္းအင္ေမြးထုတ္ကာလူသားအားလံုးပုိမိုစိတ္ခ်မ္းေၿမ႕ေစရန္ကမၻာေလာကၾကီးအားထြန္းလင္းေပးေၾကာင္းတရားျပဆရ
ေတာ္ကမိန္႔ဆိုသည္။


▲ေဗာဓိတရားက်င့္ၾကံမႈစတင္တည္ေထာင္သူ——တရားျပဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိ ကိုယ္ေတာ္ တိုင္ဦးစီးသည္။

တရားျပဆရာေတာ္က ဘဝတြင္ၾကံဳေတြ႔ရေသာစိတ္ရႈပ္စရာမ်ားႏွင္႔ၿပႆနာမ်ားအားမည္
သို႔ရင္ဆိုင္ရမည္ကိုဤသို႔မိန္႔ဆိုလိုက္သည္။တကယ္ေတာ႔လူ႔ဘဝမွာမတူညီတဲ႔ဘဝအစိတ္အပိုင္းအလိုက္မတူညီတဲ႔စိတ္ရႈပ္ေထြးစရာအပူအပင္ေတြရွိၾကပါတယ္။ေရာဂါဆိုတာဒီအပူအပင္ေတြထဲကလာတာပါဘဲ။လူကိုဒုကၡေရာက္ေစတယ္။ဒါေၾကာင္႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕လူေနမႈဘဝတြင္အစစအရာရာအားလံုးသတိၿပဳရမည္္။လူေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္ရန္၊ဂရုဏာတရားထားတတ္ရန္၊လူေတြကိုသည္းခံခြင္႔လြတ္တတ္ရန္ သင္ယူရမယ္။


▲တရားျပ ဆရာေတာ္္ ဂ်င္ေဗာဓိက ပရိသတ္အားလံုးကို ႏွစ္သစ္တြင္ကံေကာင္းေစမည္႔
နည္းလမ္းကို ရွင္းၿပေပးသည္။

အရင္ကလူတစ္ဦး တရားျပ ဆရာေတာ္္ ဂ်င္ေဗာဓိကို သူဘာေၾကာင္႔အလုပ္ၿဖဳတ္ခံရတာ
လဲလို႔ေမးခြန္းေမးခဲ႔ဘူးတယ္။တကယ္ေတာ႔အေၿဖက ရိုးရိုးေလးပါ။သူကအလုပ္မၾကိဳးစား
လို႔ေပါ႔။သူေဌးပထမဦးဆံုးအလုပ္ၿဖဳတ္မဲ႔သူကလစာယူၿပီးအလုပ္မလုပ္တဲ႔ဝန္ထမ္းကိုပါ။တ
ရားျပ ဆရာေတာ္က လူေတြကအလုပ္ရွာမေတြ႔ဘူးလို႔ ခဏခဏညည္းညဴၾကတယ္။တ
ကယ္ေတာ႔ ၿမိဳ႕ထဲမွာနည္းနည္းပင္ပန္းတဲ႔အလုပ္ေတြေတာ႔ရွိပါတယ္။လူေတြကပင္ပင္ပန္း
ပန္းမလုပ္ခ်င္ၾကဘူး။အပင္ပန္းခံလုပ္ႏိုင္ရင္၊လုပ္ခ်င္ရင္ကိုယ္႔ဝမ္းစာကို လံုေလာက္ေအာင္
ရွာႏိုင္တဲ႔အၿပင္ ကိုယ္ခ်စ္တဲ႔သူကိုေတာင္ ေကၽြးထားႏိုင္ပါေသးတယ္ ဟုၿမည္တမ္းေၿပာဆို
ခဲ႔သည္။

ဂရုဏာတရားရွိၿပီး ပါရမီရွိသူတစ္ဦးၿဖစ္ရန္တကယ္လုပ္ႏိုင္လ်င္ လူမႈဘဝ၏အဖက္ဖက္
တြင္လည္းအက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းေစႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ကမၻာေပၚတြင္ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္မၿပိဳပ်က္ဘဲဆက္လက္ရွင္သန္ေနတဲ႔ဆိုင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိၾကပါသည္။ထိုဆိုင္မ်ားမၿပိဳပ်က္ၿခင္းမွာ
ေကာင္းမြန္တဲ႔ပါရမီရွိၿခင္း၊ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿခင္း၊လိမ္လည္မႈမရွိၿခင္းတို႔ေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အၿမတ္ရရွိရန္အတြက္ ဝယ္သူကိုၿဖစ္သလိုလိမ္ညာ
လွည္႔စားၾကသည္။ခြင္႔လြတ္သည္းခံစိတ္မရွိေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္းဝန္ထမ္းမ်ားအ
ေပၚေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံၿခင္းမရွိၾကေပ။「ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈဆိုတာ ရုိးသားမႈရွိမွပါ။ႏွစ္
တစ္ရာတိုင္လည္းမေၿပာင္းလဲတဲ႔ရိုးသားမႈရွိပါက ခ်မ္းသာရန္အရမ္းလြယ္ကူသြားပါၿပီ」ဟုတရားျပ ဆရာေတာ္္ ဂ်င္ေဗာဓိက အေလးအနက္္ထပ္မံမိန္႔ၾကားသြားသည္။

ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို အေၾကာင္းၿပဳ၍တရားျပ ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိ ကလည္း အားလံုး
အတြက္ ကံေကာင္းေစရန္လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကိုေအာက္ပါအတိုင္း အတိုခ်ဳပ္၍ေၿပာၾကားသြား
ပါသည္။ မိမိ၏စိတ္အတြင္းရွိအညစ္အေၾကးမ်ားကိုေဆးေၾကာလိုက္ပါကပို၍ဂရုဏာတရား
ထားတတ္ၿပီးပို၍သည္းခံခြင္႔လြတ္တတ္မည္။အကယ္၍ႏွစ္သစ္ႏွင္႔္ႏွစ္ေဟာင္းကို
ယွဥ္ၾကည္႔ေသာအခါအရင္ကအတိုင္းမသိနားမလည္ၿခင္း၊သေဘာထားေသးသိမ္ၿခင္း၊မိမိသေဘာထားကိုၿပဳၿပင္လိုစိတ္တစ္ခါမွမရွိၿခင္း၊အတြင္းစိတ္၏အညစ္အေၾကးမ်ားကိုတစ္ခါမွေဆးေၾကာမႈမရွိၿခင္းတို႔႔ေၾကာင္႔ဒီႏွစ္ရဲ႕ကံတရားကလည္းအရင္ကထက္သာပိုၿပီးေတာ႔သာ
ဆိုးသြားမွာပါ။ ပရာဇာနာ (ပညာ)ရွိေသာလူတစ္ေယာက္ကကိုယ္က်င္႔တရားေကာင္း
မြန္ေသာလူၿဖစ္တယ္။ဒီလိုလူကဂရုဏာတရားေမြးၿပီးသည္းခံခြင္႔လႊတ္တတ္ေသာလူ
ၿဖစ္လာလ်င္ကံကိုေကာင္းရန္ေၿပာင္းလဲဖို႔၊ေအာင္ၿမင္ဖို႔ရာဘယ္မွာခက္ခဲႏိုင္ပါေတာ႔မလဲ။

တရားျပဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိက လူေတြရဲ႕ေန႔စဥ္ဘဝႏွင္႔ နီးစပ္ေသာအရာမ်ားမွစတင္
ကာလိမၼာပါးနပ္စြာေရွးေခတ္ယခုေခတ္ပံုၿပင္မ်ားၿဖင္႔ေပါ႔ပါးေပ်ာ္ရြင္စြာစကားေၿပာရင္းနက္
ရွိုင္းတဲ႔ဘုရား၏တရားေတာ္ကို လူေတြကိုသင္ၾကားေပးလိုက္ပါသည္။ဒီ႔အၿပင္ တရားျပဆ
ရာေတာ္က အားလံုးအတြက္မဂၤလာရွိေသာ ႏွစ္သစ္ကူးအထူးသုခလက္ေဆာင္မ်ားကိုဆု
ေတာင္းေပးေဝသည္။ဉာဏ္ပညာကိုသန္႔စင္ေပးၿခင္း၊အႏၱရယ္ကင္းၿခင္း၊ခ်မ္းသာၿခင္းတို႔ကိုေရစက္ၾကံဳေသာလူအားလံုးကိုေပးေဝလိုက္ပါသည္။


▲တရားျပ ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိမွ လူအုပ္ထဲသို႔ဝင္ေရာက္ကာ အားလံုးကို မဂၤလာရွိ
ေသာသုခလက္ေဆာင္မြန္ေပးေဝသည္။

ေအာင္ၿမင္စြာၿပီးေၿမာက္ေၾကာင္း ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္အစီအစဥ္မ်ားၿဖင္႔ တင္ဆက္သည္။

နည္းျပသင္ၾကားၿပီးေနာက္ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္အစီအစဥ္ အမ်ားအၿပားက်န္ရွိပါေသး
သည္။ခန္းမအတြင္းတြင္ ေပ်ာ္ရြင္မႈအရွိန္အဟုန္ကၿမင္႔သည္ထက္ၿမင္႔လာသည္။အားလံုးမိ
သားစုသဖြယ္ပြဲေတာ္ကို ေပ်ာ္ရြင္စြာအတူတကြဆင္ႏြဲၾကသည္မွာ ဝမ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာပင္
ၿဖစ္သည္။


▲တရားက်င္႔ေဖာ္ သံုးရန္းအမ၏ တရုပ္ေစာင္းေကာက္သံသာက ေကာင္းလြန္း သၿဖင္႔နားထဲစြဲက်န္ခဲ႔ပါသည္။


▲ရင္ခုန္ဖြယ္ရာ ကံစမ္းမဲႏိုက္သည္႔အစီအစဥ္ပိုင္းတြင္ ကံထူးသူက မည္္သူၿဖစ္မည္နည္း?

ယခုတစ္ေခါက္ဝတ္ၿပဳဆုေတာင္းပြဲကို ေပ်ာ္ရြင္ရယ္ေမာသံမ်ားၾကားတြင္အဆံုးသတ္လိုက္
ပါသည္။ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္၏ ေပ်ာ္ရြင္ ၾကည္ႏူးမႈကို ကမၻာ႔ေနရာအႏွံ႔သို႔ၿဖန္႔ေဝေပးလိုက္
သည္။ေဟာင္ေကာင္ေဗာဓိတရားက်င့္ၾကံမႈအတြက္ကေတာ႔ တရားျပဆရာေတာ္္ဂ်င္ေဗာဓိ
ပထမဦးဆံုး ဦးစီးၿပီးက်င္းပတဲ႔ ဆုေတာင္းပြဲၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အေရးၾကီးဆုံးမွတ္တိုင္တစ္ခု
ၿဖစ္သည္မွာ အလြန္ေသခ်ာပါသည္္။ေဟာင္ေကာင္ရွိ တရား က်င့္ႀကံသူမ်ားသည္အ
ရိုးစြဲထင္က်န္ရစ္ေစမည္႔ အမွတ္တရတစ္ခုအၿပင္ မဂၤလာရွိေသာေစာင္႔ေရွာက္ကာကြယ္မႈ
ႏွင္႔စြမ္းအားတိုးတက္ေစျခင္းတို႔ကို အၿပည္႔အဝရရွိခဲ႔သည္။တရားျပဆရာေတာ္၏တရားႏွင္႔
ဝတ္ၿပဳဆုေတာင္းၿခင္းတို႔ကို အင္တာနက္မွတဆင္႔ ထုတ္လြင္႔ၿခင္းၿဖင္႔ သတၱဝါအမ်ားအား
ေစာင္႔္ေရွာက္ကာကြယ္မႈေပးသြားသည္။လူသားအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးက်န္းမာရြင္ၿပံဳး၍
ဒုကၡကင္းေဝးကာ ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္္ရြင္မႈကိုရရွိေစမည္!